Matematika Intézet képzései

Matematika alapszak (B.Sc.)

A képzés célja: matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.  

A matematika alapszakon belül négy szakirányt kívánunk létesíteni.

A matematika – X szakos tanári szakirány célja a tanári szakos mesterképzésben való részvételre való felkészítés. A matematika fő szak tetszőleges természettudományi, bölcsészettudományi és informatikai mellékszakkal párosítható. Az alapszak során a matematika szakterületről legalább 91 kredit megszerzése kötelező, a választott mellékszakirányból legalább további 50 kredit. Ezen túlmenően a tanári mesterség tantárgyaiból (pedagógia-pszichológia) 10 kreditet kell megszerezni, 10 további kredit szabadon választható természettudományos szakterületekről, 9 kredit teljesen szabadon választható.

Az alkalmazott matematikus szakirány olyan hallgatók képzését tűzi ki célul, akik valamely alkalmazott matematikai mesterszak elvégzése után képessé válnak a matematikának a gazdasági, műszaki, tudományos élet területein történő magas szintű, új ismeretek kifejlesztését is igénylő alkalmazására, a matematika elméletének a gyakorlatba való átültetésére.

A matematikus szakirány olyan hallgatók képzését tűzi ki elsődleges célul, akik valamely matematikus mesterszakon folytatják tanulmányaikat, és felkészülnek egyfelől a matematika tudományának elméleti művelésére, másfelől azonban nem idegen tőlük a matematika alkalmazása sem

A matematikai elemző szakirány célja olyan hallgatók képzése, akik a baccalaureatus megszerzése után befejezve felsőoktatási tanulmányaikat képesek a matematika alapszintű alkalmazására, elsősorban statisztikai, gazdasági, modellezési, adatbányászati ismereteikre támaszkodva. 

Bővebb információ a képzésről: http://www.cs.elte.hu/programs/index_hu.html


Alkalmazott matematikus képzés (M.Sc.)

     Az alkalmazott matematikus MSc program célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a matematika eredményeinek gyakorlati alkalmazására, illetve az ezekkel kapcsolatos matematikai kutatások továbbvitelére, s diplomaszerzésük után tudásukat alkalmazzák a gazdasági életben, fejlesztő-, illetve kutatóintézetek munkájában, valamint a matematika felsőoktatási szintű tanításában.

     A képzésre előfeltétel nélkül jelentkezhetnek mindazok, akik valamelyik akkreditált magyarországi felsőkoktatási intézmény BSc programjának bármely matematika alapszakát elvégezték (illetve akik BSc-s tanulmányaikat az MSc képzés kezdetéig várhatólag befejezik). Jelentkezhetnek továbbá olyanok, is, akik a természettudományos, a műszaki, valamint az informatika képzés bármely alapszakát, illetve a gazdaságtudományok képzési területéről a közgazdasági képzési ág gazdaságelemzés alapképzési szakát végezték el (ill. itt fejezik be tanulmányaikat az MSc képzés megkezdéséig), és BSc tanulmányaik során matematikai tárgyakból legalább 65 kreditet teljesítettek.

Bővebb információ a képzésről: http://www.cs.elte.hu/programs/index_hu.html#msc


Matematikus képzés (M.Sc.)

     A matematikus MSc program célja olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló matematikai kutatásokra, s diplomaszerzésük után aktívan részt tudnak vállalni a magyarországi fejlesztő-, illetve kutatóintézetek munkájában, valamint a matematika felsőoktatási szintű tanításában. A képzés arra is alkalmassá teszi a jelölteket, hogy a matematika gyakorlati alkalmazásaiba is bekapcsolódhassanak.

     A képzésre előfeltétel nélkül jelentkezhetnek mindazok, akik valamelyik akkreditált magyarországi felsőkoktatási intézmény BSc programjának bármely matematika alapszakát elvégezték (illetve akik BSc-s tanulmányaikat az MSc képzés kezdetéig várhatólag befejezik). Jelentkezhetnek továbbá olyanok, is, akik a természettudományos, a műszaki, valamint az informatika képzés bármely alapszakát, illetve a gazdaságtudományok képzési területéről a közgazdasági képzési ág gazdaságelemzés alapképzési szakát végezték el (ill. itt fejezik be tanulmányaikat az MSc képzés megkezdéséig), és BSc tanulmányaik során matematikai tárgyakból legalább 65 kreditet teljesítettek.

Bővebb információ a képzésről: http://www.cs.elte.hu/programs/index_hu.html#msc


Matematika tanári osztatlan képzés 

E szak célja olyan matematikatanárok képzése, akik biztos és magas szintű szakmai és didaktikai tudással rendelkeznek. A szakmai anyagrészek súlyozásában, szemléletében kezdettől fogva komoly hangsúlyt kap az iskolai tanítással való kapcsolat, hogy a végzett tanárok megfelelő elméleti és gyakorlati jártasságot szerezzenek a különböző iskolatípusokban és korosztályoknak történő oktatáshoz. Emellett áttekintést kapnak a matematika tudományáról (akár a legújabb eredményekről is, ahol az előismeretek ezt lehetővé teszik), megismerik annak a tananyagnak a mély elméleti hátterét, amit oktatni fognak. Ezzel képessé válnak az egész életen át tartó tanulásra, a tudományos ismeretterjesztésre, diákjaik érdeklődésének felkeltésére és a tehetséggondozásra. Különösen fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink elsajátítsák, és tovább is tudják adni a matematika speciális, szisztematikus, az élet egyéb területein is használható gondolkodásmódját: a logikus, tiszta érvelés, precíz bizonyítás képességét, az absztrakciós készséget, a fogalomalkotás technikáit.

Bővebb információ a képzésről: http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/ujbsc/ujhonlap/Tanarkepzesi_tajekoztato_2013.html


Matematika Doktori képzés (PhD)

A Matematika Doktori Iskolában folyó képzés felöleli az elméleti matematika túlnyomó részét, beleértve a számítógéptudományt, kombinatorikus optimalizálást, a statisztikus és matematikai fizikát is, valamint a matematika alkalmazásainak széles körét, így az operációkutatás és az alkalmazott matematika teljes spektrumát, továbbá a statisztikát.

Bővebb információ a képzésről: http://teo.elte.hu/phd/e107_plugins/content/content.php?content.152