Kémia Intézet képzései

Kémia Alapszak (B.Sc.) 

A képzési forma, munkarend: alapképzés, nappali tagozat

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges

Képzési idő: 6 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vegyész

Magyarországon több felsőoktatási intézmény is kínál vegyész vagy vegyészmérnök végzettséget adó képzést. A vegyész mester (MSc) képzést a 3 éves kémia alapszak (BSc) alapozza meg, melynek végén a hallgatók kémia BSc diplomát szereznek. A vegyészmérnök MSc képzést megalapozó vegyészmérnök BSc képzés időtartama 3,5 év. A két képzés között van átjárhatóság, azaz kémia BSc diplomával jelentkezni lehet vegyészmérnök MSc-re (2 éves képzés), és fordítva, vegyészmérnök BSc diplomával vegyész MSc-re (2 éves képzés).

A képzési terv különböző tantárgyblokkokra tagozódik, amelyek a következők:

a) kötelező természettudományi (matematika, fizika, számítástechnika), továbbá gazdasági, minő- ség- és környezetügyi, valamint Európai Uniós ismeretek;

b) kötelező szakmai törzsanyag (általános kémia, szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, analitikai kémia, alkalmazott kémia, benne biztonságtechnika, környezetkémia, kémiai technológia és anyagtudomány);

c) differenciált szakmai ismeretek;

d) teljesen szabadon választható kurzusok. Alapvető képzési formák az előadás, a tantermi gyakorlat és a laboratóriumi gyakorlat.

Az egységes, hároméves képzés szakdolgozat elkészítésével és záróvizsga letételével zárul, amelyet a Kémia alapszak oklevele tanúsít. A kémia BSc képzésen vegyész szakirány választható a 3. félévtől. A vegyész szakirány a kémia, vegyipar, valamint rokon területeken történő munkavállalásra, illetve további tanulmányokra készít elő.

Bővebb információ a képzésről: http://www.chem.elte.hu/oktatas


Vegyész Mesterképzés (M.Sc.)

A képzési forma és munkarend: mesterképzés, nappali tagozat

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges

Képzési idő: 4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles vegyész

A szak alapjában véve magasabb szintű folytatása a kémia és a vegyészmérnöki BSc szakoknak, valamint az ezekkel ekvivalens korábbi végzettségeknek. Az ELTE vegyész MSc szakja rendkívül nyitott, minden olyan, legalább BSc végzettséggel rendelkező jelentkezhet rá, aki tanulmányai során legalább 40 kredit természettudományos ismeretet és azon belül legalább 20 kredit, a kémia alapszakhoz kapcsolható ismeretet szerzett. Ez elsődlegesen a környezettan, a biomérnöki és a környezetmérnöki BSc szakokat jelenti, valamint azokat a hallgatókat, akik BSc tanulmányaik során (a jelenleg már kifutó képzésben) kémia tanári minor szakra jártak.

A vegyész diploma rendkívül sok lehetőséget ad az elhelyezkedésre. Végzőseink könnyen találnak szakmai kihívást és anyagi elismerést is jelentő állásokat, mivel ez egy sokoldalú, a nemzetközi munkaerőpiacon is keresett diploma. A természettudományokban egyedinek tekinthető az ipari háttér, friss diplomásaink jó esél - lyel jelentkeznek vegyipari és gyógyszeripari cégekhez. Ugyanakkor sok a lehetőség a hagyományos kutatói, közigazgatási és szolgáltatói területeken is. Egyes részterületek, pl. analitikai és preparatív kémia, kifejezetten hiányszakmának tekinthetők.

A hallgatók jelenleg hat szakirányból választhatnak, amelyek segítik őket a munkaerőpiacon való célzottabb elhelyezkedésben: Analitikai kémia, Anyagkutatás, Gyógyszerkutatás, Szerkezetkutatás, Szintetikus ké- mia, Informatikai kémia. Ezek tartalmáról részletes információk találhatók a Kémiai Intézet honlapján. A szak kötetlen szerkezete valóban lehetővé teszi, hogy a hallgató az érdeklődésének megfelelően bármilyen, a kémi- ával rokon interdiszciplináris területen mélyebb ismereteket szerezzen.

Bővebb információ a képzésről: http://www.chem.elte.hu/oktatas


Anyagtudomány Mesterképzés (M.Sc.)

A képzési forma, munkarend: nappali, akkreditált MSc szak

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges.

Képzési idő: 4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Anyagkutató.

A szak interdiszciplináris jellege széleskörű természettudományos ismereteket biztosít. Ennek birtokában az MSc diplomával rendelkezők be tudnak kapcsolódni az anyagtudományi kutató-fejlesztő munkákba, illetve különböző tudományterületek doktori iskoláinak programjaiba; mind a természettudományok (fizikus, vegyész vagy biológus is), mind a mérnöki tudományok területén.

A főbb oktatott tantárgyak: Anyagfizika I-II., Kémiai anyagtudomány I-II., Szilárdtestfizika, Korszerű kerámia anyagok, Bevezetés a mikro- és nanotechnológiába, Bioanyagok, Polimerek, Anyagtudomány szerkezetvizsgálati módszerei, Anyagvizsgálati módszerek.

Bővebb információ a képzésről: http://www.chem.elte.hu/oktatas


Tudománykommunikáció a természettudományban Mesterképzés (M.Sc.)

Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali és esti tagozat

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges

Képzési idő: 4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

• Okleveles természettudomány-kommunikációs szakértő

• Okleveles természettudományos múzeumi ismeretterjesztő

      A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc a világszerte Science Communication néven ismert mesterszak első kelet-közép-európai képzési programja. A képzésben a tudományos média elméletében és gyakorlatában is jártas újságírókat, szerkesztőket, valamint a múzeumi és hasonló bemutatóhelyi tanítás, tanulás és kommunikáció művelésére és irányítá- sára alkalmas ismeretterjesztő szakembereket képezünk, de felkészítünk a tudománymenedzsment feladataira, pályázatírásra és projektvezetésre is.

      A főbb oktatott tantárgyak: a természettudományok aktuális eredményei, az ismeretterjesztés sikeres programjai itthon és világszerte, természettudományos szakírás (Scientific Writing), hagyományos és online újságírás, a kutatásmenedzsment alapjai és gyakorlata, tudományszervezési ismeretek, tudománypolitikai, intézményrendszeri ismeretek, projektmenedzsment módszerek, pályázatírás, pályázatmenedzsment, intézményi kommunikáció, tudományos PR, Videó és film stílusgyakorlatok, televíziós és rádiós újságírás és műsorszerkesztés, digitális természet- és tárgyfotó, dokumentum-fotó, ismeretterjesztő kiadványok és publikációk szerkesztéséhez, egyszerű kiadványok elkészítéséhez szükséges grafikai, képfeldolgozási és design alapismeretek és készségek, természetrajzi (natural history) kutatások a magyarorszá- gi múzeumokban, múzeumpedagógiai és -andragógiai módszerek, gyűjteménykezelés, kiállítások szervezése és készítése, a múzeumi kommunikáció technikái és módszerei. 

     A végzett hallgatók a tudományos médiában (rádió, televízió, nyomtatott és online sajtó) vagy a természettudományos és műszaki múzeumokban, kiállító intézményekben, tudományos játszóházakban, ismeretterjesztő centrumokban helyezkedhetnek el. Végzettjeink részt vehetnek tudományos kiadványok szerkesztésében, projektek menedzselésében, pályázatírásban, illetve tudományos intézmények ismeretterjesztő munkájának megszervezésében is. A szakon végzettek alkalmasak lesznek a különböző felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben zajló tudományos munka eredmé- nyeinek hiteles közvetítésére is.

Bővebb információ a képzésről: http://edutech.elte.hu/


 Kémiatanár Mesterképzés (M.Ed.)

Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali tagozat

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges

Képzési idő:

• mindkét szakon általános iskolai tanár: 10 félév (300 kredit)

• mindkét szakon középiskolai tanár: 12 félév (360 kredit)

• egyik szakon általános iskolai, másik szakon középiskolai tanár: 11 félév (330 kredit) 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

• kémiatanár (általános iskolai)

• kémiatanár (középiskolai).

A kémiatanár szak „A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről” szóló 283/2012. (X. 4.) kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt, és az ELTE-n indított bármely más tanárszakkal párosítható. Az általános iskolai és a középiskolai tanárok osztatlan kétszakos képzésében a közös képzési szakasz kreditértéke 180 kredit, amelyből a szakterületi elemek tekintetében, a szakpárban történő előrehaladás érdekében arányos elosztásban legalább 150 kreditet kell összegyűjteni (tehát 75 kreditet az egyik szak tantárgyaiból és 75 kreditet a másik szak tantárgyaiból). A közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor a hallgató mindkét szakjának tekintetében külön-külön választhat, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.

A tanári szakképzettség elemei:

a) A kémia tanításához szükséges szakterületi tudás (matematika, fizika, számítástechnika, általános kémia, szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, analitikai kémia, biztonságtechnika, környezetkémia, kémiai technológia és anyagtudomány, valamint a kötelezően és teljesen szabadon választható kurzusok);

b) A tanári munkához szükséges tudás, készség, képesség: pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati; szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagó- giai); a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat;

c) A köznevelési intézményben teljesített összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat (melynek időtartama kétszakos nappali osztatlan tanárképzés esetén alapesetben 1 tanév). Alapvető képzési formák: előadás, tantermi gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat és tanítá- si, illetve iskolai gyakorlat. A képzés egy tanulmányból és egy portfólióból álló szakdolgozat elkészítésével, valamint záróvizsga letételével zárul, amelyet oklevél tanúsít.

Bővebb információ a képzésről: http://www.chem.elte.hu/q/tanari-mesterszak-%E2%80%93-kemia-modul


Doktori képzés (Phd)

     Magyarország egyik legsikeresebb doktori iskolája az ELTE Kémia Doktori Iskola. 1993-ban a megcélzott szint egy jó nyugati egyetem PhD képzése, illetve fokozata volt. Ennek megfelelően alakítottuk ki a felvételi követelményeket, a tanrendet, a folyamatos kutatás ellenőrzését, a szigorlati tárgyakat, a publikációs elvárásokat, a védési cselekmény lefolytatását, a nyilvánosság biztosí- tását, és a gazdálkodási elveket. 

    A jelentkezők három program közül választhatnak:

• Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia

• Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezet-kutatás

• Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia

Egy évfolyamon átlagosan 30 doktorandusz tanul és kutat, 10-15 állami illetve céges ösztöndíjjal, míg 15-20 költségtérítéses, akik különböző kutatóintézetekben vagy cégeknél dolgoznak

Bővebb információ a képzésről: http://www.chem.elte.hu/node/16