Földrajz- és Földtudományi Intézet képzései

Földrajz alapszak (B.Sc.)

Képzési forma, tagozat: BSc (azaz alapszint), nappali tagozat

A képzés időtartama: 3 tanév (6 félév).

A képzés célja:

A képzési folyamat végére hallgatóink alapos ismeretekkel rendelkeznek Földünkről, különösképpen Európa és hazánk természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi fejlődési folyamatairól, jelenlegi viszonyairól, valamint korszerű földrajzi szemlélettel bírnak, és megfelelő áttekintésük van a rokon tudományok legfontosabb szakterületeiről, eredményeiről. Emellett a képzés során elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet átfogó értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, és így a gyakorlatban is alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek a földrajzi környezet rendszereiről, azok működéséről. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése geográfus (BSc) okleveles földrajztanári képesítést csak a földrajz alapszak tanári képzési irányára épülő megfelelő MSc szak elvégzésével (6+4 szemeszter) lehet szerezni. 

A képzés során az alábbi szakirányok választhatóak:

− Geográfus (kutató) szakirányok: Környezetföldrajzi szakirány, Szakinformatikai – regionális elemző szakirány, Terület- és településfejlesztő szakirány

− Földrajztanár (kétszakos):a szakirány elvégzése oktatási tevékenység végzésére nem jogosít, ahhoz szükséges a megfelelő mesterszak elvégzése is. 

Bővebb információ a képzésről: http://tgf.elte.hu/foldrajz-kepzes


Geográfus Mesterképzés (M.Sc.)

A mesterképzés (MSc) az alapképzés (BSc) során megszerezett ismeretekre épül, így a felvétel során teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az elvégzett földrajz alapszak (BSc). A nem földrajz alapszakon végzetteknek 20 kreditet kell pluszban teljesíteniük a földrajz BSc tantervi hálójában szereplő tárgyakból (benne kötelezően az Általános földrajz szigorlatot), míg a földtudomány alapszakon végzetteknek 10 társadalomés regionális földrajzi kredit teljesítése kötelező. A képzés 4 féléve során összesen 120 kreditet kell teljesíteni, melynek nagyobb része szaktárgyakból tevődik össze, mint pl.: Modellezés és szimuláció a földrajzban; Új földrajzi kutatási irányzatok és módszerek; Tájföldrajz, tájelemzés; Karsztkutatás, Klimatikus geomorfológia, Városi és rurális terek földrajza; Települé­ szociológia, Területi információs rendszerek, Regionális tudományi módszerek, Légi- és űrfelvételek interpretációja, Területi tervezés- és szabályozás, Területi programozás és monitoring; Jövőkutatás; Környezetmenedzsment. A mesterképzés során az alábbi szakirányok választhatók: geomorfológia szakirány – Geographer (specialized in Geomorphology); regionális elemzés szakirány – Geographer (specialized in Regional analysis); Táj- és környezetkutatás szakirány – Geographer (specialized in Landscape and environmental research); terület- és településfejlesztés szakirány – Geographer (specialized in Regional and urban development). 

Bővebb információ a képzésről: http://geosci.elte.hu/szervezeti.htm#foldrajz