Természettudományos képzés

Az ELTE Természettudományi Karon öt szakterület keretében 5 intézet és  1 oktatási-szervezeti egység és további 1 oktatást segítő szervezeti egység működik.

A Biológiai Intézet 12 tanszékből, továbbá 1 társult egységből áll és szakterületén a legváltozatosabb képzési, valamint kutatási profilt nyújtja Magyarországon. Oktatási profil: biológiatanárok, biológusok, gyógyszerészek, pszichológusok, mérnök-biológusok képzése. Fő kutatási területek: antropológia, fehérje- és géntechnológia, neurofiziológia, etológia, molekuláris sejtbiológia, immunológia, ökológia, növénytan és mikrobiológia, állat- és növényrendszertan.

A Fizikai Intézet 5 tanszéket foglal magában. Oktatási profil: fizikusok és fizikatanárok képzése, továbbá fizikai alapismeretek nyújtása a Kar más hallgatói számára. Emellett speciális szakosodási lehetőség biztosítása asztro-, atom-, bio-, molekula-, részecske-, kondenzált anyag és statisztikus fizikában. Fő kutatási területek: asztrofizika, térelmélet és részecskefizika, bio-, mag- és molekulafizika, kondenzált anyag, valamint statisztikus fizika.

A Földrajz és Földtudományi Intézeten belül 2 központ működik:

A Földrajztudományi Központ 4 tanszéket és egy kihelyezett csoportot fog át. Oktatási profil: geográfusok és földrajztanárok képzése a földrajz minden ágára kiterjedően. Fő kutatási területek: Magyarország tájföldrajzi kutatása, térképezése és a társadalom környezetátalakító hatásának értékelése terepi vizsgálatok, laboratóriumi elemzések alapján. Regionális fejlődési tendenciák vizsgálata Európában és Magyarországon. A világgazdaság földrajza.

A Földtudományi Központ 7 tanszékre, 1 csoportra és 3 kihelyezett egységre tagozódik. Oktatási profil: A földtani tudományok alapkutatási feladatait ellátó szakemberek mellett sokirányúan alkalmazható szakgeológusok képzése; speciális szakosodási lehetőséggel a fémes és nem-fémes hasznosítható nyersanyagok, így a szénhidrogének kutatása, a hidrológia, környezetföldtan és a geomatematika területén. Csillagászok, geofizikusok és meteorológusok képzése, továbbá fizikus és egyes tanár szakos hallgatók bevezető oktatása.

A Kémiai Intézet 4 tanszéket fog össze. Oktatási profil: vegyészek és kémiatanárok képzése a kémia minden ágára és a kapcsolódó területek (biokémia, geokémia, krisztallográfia stb.) jelentős részére kiterjedően. Fő kutatási területek: szerves és szervetlen vegyületek NMR-spektroszkópiája, környezetanalitika, korrózió, nemlineáris reakciók, Mössbauer-, röntgen- és pozitron annihilációs spektroszkópia, elektro-, kolloid-, kvantum-, kénorganikus, peptid- és szilárdtestkémia

A Matematikai Intézet összesen 7 tanszékből és 1 központból áll. Oktatási profil: matematikatanárok, matematikusok és alkalmazott matematikusok képzése, valamint a szükséges matematikai alapok oktatása a Kar más hallgatói számára. Különböző speciális matematikai kurzusok tartása. Fő kutatási területek: algebra és számelmélet, analízis, geometria, topológia, információelmélet, valószínűségelmélet, matematikai statisztika, operációkutatás, számítástudomány, matematika oktatása.

Karunknak több, mint 5000 hallgatója van, illetve több mint 400 fő vesz részt doktori képzésben.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve. Az itt felhalmozott szellemi tőke nélkülözhetetlen és egyedülálló eszközt jelent emberi erőforrásaink alkalmassá tételéhez a tudásintenzív információs társadalmakhoz való felzárkózásra.

Karunkon az alapképzés mellett a továbbképzés is számos formában folyik. Minden természettudományos témánk megkapta az akkreditációt és 6 Doktori Iskola, 26 doktori programjából választhatnak a jelentkezők. A tanártovábbképzésben a környezetvédelmi intenzív továbbképzést, a tanfolyamok közül a videokommunikációs és a mikrobiológus képzést látogatják a legtöbben. Idegennyelvű teljes képzést fizikus, matematikus, biológus, valamint mikrobiológus szakon adunk.

Forrás: http://ttk.elte.hu/tortenet