Biológiai Intézet képzései

Biológia alapképzés (B.Sc.)

Az alapszakon szerezhető szakképzettség megnevezése biológus. A biológia alapszak képzési célja egyrészt, hogy a hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkezzenek a következő képzési szint elvégzéséhez, másrészt a képzést ezen a szinten befejező és az elhelyezkedés mellett döntő szakemberek megfelelő ismerettel rendelkezzenek a természettudományi, matematikai, kémiai, biológiai, illetve informatikai területen, képesek legyenek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek szerzésére. A képzés alatt a hallgatók megtanulják a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzését, az alapelvek gyakorlati alkalmazását. Elsajátítják a biológiai kutatás legalapvetőbb módszereit. Képessé válnak laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes adatfeldolgozásra. A végzett biológus szakemberek ismereteik birtokában laboratóriumi és terepi műveleteket végeznek, illetve kísérleteket terveznek és kiviteleznek. A képzés része a gyakorlati képzés is, amely az elméleti ismeretek mélyebb megértését segíti elő, és a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja.

   A diploma megszerzéséhez felállított követelményrendszer nem vár el magas szintű nyelvtudást: szükséges feltételként egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgát jelöl meg. A szakma változásainak követéséhez elengedhetetlen az idegen nyelvű szakirodalom ismerete.

Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/BSc/okt_BSc.html


Biológus mesterszak (M.Sc.)

Az okleveles biológusok feladataikat rendszerint biotechnológiai, gyógyszeripari és rokon ipari területeken látják el; szakmai tevékenységük tervezői kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására egyaránt kiterjedhet. Elhelyezkedésük után a biológusok például olyan konkrét problémákkal foglalkoznak, mint a biológia hatókörébe tartozó új jelenségek feldolgozása, a biológiai és kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetése, fejlesztése, biológiai és biotechnológiai laboratóriumi és félüzemi, valamint terepi feladatok elvégzése, vagy akár új kísérleti metodikák elsajátítása és fejlesztése. Mindemellett a végzettek alkalmasak különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetve kereskedelmi feladatok ellátására, ezek kidolgozására is.

   A mesterképzés mindehhez természettudományos, matematikai, informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretekkel látja el hallgatóit. A végzettek szakismerete kiterjed a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi biztonság, a természet- és környezetvédelmi jog és a bioetika területeire is.

   A biológus mesterképzési szak az "Ökológia, evolúció- és konzervációbiológia", a "Molekuláris, immun- és mikrobiológia", a "Molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia", a "Növénybiológia" és az "Idegtudomány és humánbiológia" szakirányokon kínál specializált ismereteket.

Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/MSc/okt_MSc.html


Biológiatanár mesterképzés (M.A.)

Az ELTE TTK 12 tanszékből, nemzetközi elismertségű tudományos iskolákból álló Biológiai Intézete az ország legdifferenciáltabb egyetemi biológiai szakterülete. Tudományos háttere biztosítja, hogy minden tantárgyat az illető diszciplinában jelentős oktatási és kutatási gyakorlattal rendelkező tanszék és oktató tanítson.
     A Biológiai Intézet a biológus és a biológiatanár-képzésért, valamint a biológia doktori képzésért felelős. Oktatásunk kreditrendszerben folyik. Az intézet részt vesz gyógyszerészek és pszichológusok képzésében is, továbbá vannak ún. postsecondary és posztgraduális szakjai is.
   A bolognai folyamatnak megfelelően 2006-tól a hároméves alap- (Batchelor, B.Sc.) képzés elvégzése után biológia alapdiplomát szerezhetnek a hallgatók. Ennek birtokában elhelyezkedhetnek vagy különböző kiegészítő képzésekben (pl. farmakológus szakasszisztens, mikrobiológus-technikus) vehetnek részt. Az alapdiplomát szerzett hallgatók sikeres felvételi eljárás esetén bekapcsolódhatnak az intézet valamelyik kétéves mester- (Master, M.Sc.) képzésébe. Az ún. generikus biológus (mester)szak keretében a mindenki számára kötelező tárgyak mellett öt szakirány (idegtudomány és humánbiológia – molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia – molekuláris, immun- és mikrobiológia – növénybiológia – ökológia, evolúciós- és konzervációbiológia) közül választhatnak a képzésben részt vevők. A szakirányokban az elméleti képzés mellett nagy óraszámban zajlik a szakirányú gyakorlati képzés. A generikus mesterszak mellett tervezzük speciális mesterszakok (pl.: humánbiológiai, immunológiai, viselkedéstudományi szakok) indítását is.
     A biológia alapképzésben tanuló hallgatók érdeklődésüknek megfelelően a második félévtől választhatnak a biológus és a biológiatanári szakirányok között. A biológiatanári szakirányt választó hallgatók a 3. félévtől megkezdik a második (B) szakjuk elsajátítását, valamint a pedagógiai, pszichológiai problémákkal való ismerkedést is. Pedagógusi képesítésüket a tanári mesterszakokon (M.A.) szerzik meg, melynek során mindkét szakjukon folytatódik a szakmai képzés. A jövőben is a Biológiai Intézetben folyik M.Sc. szinten a biológiatanárok szakmódszertani képzése. Az érdeklődők a képzés elejétől bekapcsolódhatnak a Tudományos Diákköri (TDK) munkákba, részt vehetnek a szakkollégiumok tevékenységében, többféle hallgatói önszerveződő klubban.
     Az M.Sc. szintű diplomával rendelkezők alkalmasak lesznek arra, hogy gyorsan, közvetlenül be tudjanak kapcsolódni a munkahelyükön folyó kutatásokba, vagy részt vegyenek az M.Sc.-re épülő hároméves doktori (Ph.D.) képzésben.

Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/MA/okt_MA.html


Biológiatanár osztatlan képzés

A biológia alapszak képzési célja az, hogy a hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkezzenek a következő képzési szint elvégzéséhez, továbbá a képzést ezen a szinten befejező és az elhelyezkedés mellett döntő szakemberek megfelelő ismerettel rendelkezzenek a matematikai, kémiai, biológiai, illetve informatikai területen, és ezzel képesek legyenek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek szerzésére. A képzés alatt a hallgatók megtanulják a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzését, az alapelvek gyakorlati alkalmazását. Elsajátítják a biológiai kutatás legalapvetőbb módszereit. Képessé válnak laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes adatfeldolgozásra. Azok a jelöltek, akik elvégzik a kutatói modult, önálló biológiai tudományos problémák felvetésére is alkalmassá válnak, és önállóan is tervezhetnek egyszerűbb kísérleti megoldásokat, amelyeket kivitelezhetnek és értékelhetnek is. A végzett biológus szakemberek ismereteik birtokában laboratóriumi és terepi műveleteket végeznek, illetve kísérleteket terveznek és kiviteleznek. A szakon elsajátítható elméleti és gyakorlati ismereten túl előnyös, ha a biológus rendelkezik néhány, munkavégzését, hivatásgyakorlását elősegítő, támogató tulajdonsággal, melyek az együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, a kommunikációs készség, a minőség iránti igény és a felelősségtudat. A képzés része a gyakorlati képzés is, amely az elméleti ismeretek mélyebb megértését segíti elő, és a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja.

A diploma megszerzéséhez felállított követelményrendszer nem vár el magas szintű nyelvtudást: szükséges feltételként egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgát jelöl meg, de a szakma változásainak követéséhez elengedhetetlen az idegen nyelvű szakirodalom ismerete.

Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a biológiai képzés második szakaszában, vagy elhelyezkedhetnek kutatóintézetekben, laboratóriumokban, természet- és környezetvédelmi, közegészségügyi intézményekben, hatóságoknál. Munkájuk korlátozódhat a laboratóriumokra, de gyakran van szükség terepmunkára is.

Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/oBT/okt_BT_ism.html


Biológia Doktori Iskola (Ph.D.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Biológia Doktori Iskolája kíváló lehetőséget teremt a doktranduszok számára az új eredmények befogadására, konstruktív alkalmazására és továbbfejlesztésére, továbbá új, jelentős eredmények elérésére. Mindennek a szellemi és gyakorlati háttere kellőképpen biztosított egyetemünkön. A Biológia Doktori Iskola törzstgajai és témavezetői között az egyes szakterületek nagy tekintélyű, nemzetközileg is elismert személyiségei szerepelnek, köztük számos akadé-mikus ill. az MTA doktora címmel rendelkező kutatók. Ez a hatalmas szellemi potenciál az egyik biztosítéka a képzés magas színvonalának. A másik ki-emelendő tényező a kísérletes munka hátterének megléte, ami az egyes programokban meghirdetett témák színvonalas kidolgozását, megvalósítását teszi lehetővé.

Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/PhD/okt_PhD.html


Farmakológus szakasszisztens képzés

Iskolarendszerű, akkreditált, felsőfokú szakképzés 
 

     A Farmakológus szakasszisztens képzés akkreditált felsőfokú iskolarend-szerű, OKJ-s képzés, MELY önköltséges, esti tagozatos formában kerül meghirdetésre. A képzés 4 féléves, az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott tanrendnek megfelelően történik. Az elméleti tárgyak előadásai, illetve a gyakorlatok a résztvevőkkel történt előzetes egyeztetés alapján a hét két munkanapján a délutáni és esti órákban zajlanak.
     Az elméleti és a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók oklevelet szerez-nek, és gyógyszerkutatási és fejlesztési, állatélettani kutatási és felsőoktatási laboratóriumi önálló asszisztensi munkakör ellátására képesek. A képzés megkezdéséhez érettségi vizsga szükséges.
     A végzettek elsősorban olyan alap- vagy alkalmazott biológiai kutatással foglalkozó laboratóriumokban tölthetnek be munkakört, ahol farmakológiai vizsgálatok, továbbá állatélettani, esetleg sejtbiológiai, biokémiai, molekuláris biológiai vizsgálatok folynak. A farmakológus szakasszisztens közvetlenül járul hozzá az adott alap-, ill. alkalmazott biológiai kutatásokkal foglalkozó vállalat vagy kutatóintézet laboratóriumi gyakorlati feladatainak megvalósításához.

Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/tov/okt_tov.html


Ember és környezet

Egyetemi szintű szakirányú levelező, költségtérítéses továbbképzés  
 

     Szakirányú továbbképzésben megszerezhető, humánkörnyezet szakértői szakképzettséget adó képzés. 
Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/tov/okt_tov.html​


Mikrobiológus

Egyetemi szintű szakirányú levelező, költségtérítéses továbbképzés  
 

     Szakirányú továbbképzésben megszerezhető, mikrobiológus szakképzett-séget adó képzés.

Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/tov/okt_tov.html 


Mikrobiológus-technikus

Postsecondary szak , költségtérítéses továbbképzés  
 

     A mikrobiológus-technikus képzés önköltséges poszt-szekonderi szak. Első ízben 1989 szeptemberében indult, azóta átlagosan 15 fős évfolyamokkal folyik. A poszt-szekonderi mikrobiológus-technikus képzés 4 féléven keresztül az ELTE TTK által jóváhagyott tanrendnek megfelelően történik. Az elméleti tárgyak előadása,i illetve a gyakorlatok a résztvevőkkel történt előzetes egyeztetés alapján a hét két munkanapján a délutáni és esti órákban zajlanak.
     Középszintű, általános és speciális mikrobiológiai elméleti és gyakorlati képzésben részesült, oklevéllel minősített szakemberek képzése zajlik, aki mikrobákkal kiváltott folyamatok nyomon követéséhez, elemzéséhez, szabá-lyozásához és hasznosításához szükséges technikai, fiziko-kémiai és biológiai módszerekben jártasságot szerzett és önálló laboratóriumi, üzemi munkakör betöltésére alkalmas.
      Okleveles mikrobiológus-technikusok minden olyan munkahelyen elhe-lyezkedhetnek, ahol baktériumokkal, élesztőkkel vagy gombákkal stb. hiva-tásos munka folyik (így az iparban, kereskedelemben, gyógyászatban stb.) és ott technikusi feladatkörre igényt tartanak. Az 1980-as évek elejétől a kereslet ilyen munkakörök betöltésére rohamosan nő és az előrejelzések szerint 2000-re a mikrobiológia területén tevékenykedő technikusok mai létszámának háromszorosával számolhatunk.

Bővebb információ a képzésről: http://bio.elte.hu/Oktat/tov/okt_tov.html​